Webmail --- 使用手冊
 如何登入 | 檢查電郵 | 傳送電郵 | 帳戶設定 | 地址簿                                                                                          HOME
當用戶需要傳送電郵之時,先要進入"Create Message"。
圖.7

首先輸入所寄的電郵地址及內容

 

   圖.8
如需要寄出附件,請先按下 " attachments " 按鈕,進入圖.8畫面。當完成郵件後,按"Send"便會傳送出去。 "Preview"即預覽該郵件 、"Save Draft"將郵件儲存到"Draft" folder中

 

圖.9
按"瀏覽"選擇適當的檔案,除後再按"Upload"便完成上載附件。

#備註:編輯郵件的時限為三十分鐘,若超時則需從新登入,而該電郵則會作廢。